Informacja o przeprowadzeniu oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 9 ust. o ofercie publicznej

Zarząd Baltic Wood S.A., mając na uwadze chęć pozyskania dodatkowego finansowania na rozwój Spółki w wysokości około 10 milionów złotych informuje, iż podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji Spółki w ramach oferty publicznej, a także wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd planuje przeprowadzenie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej. Tym samym Zarząd informuje, iż rozpoczął działania zmierzające do realizacji wskazanego zamiaru, zastrzegając jednocześnie, że jego realizacja wymaga zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.